; Lyrics - Zing Mee met de Radio

- Wer Bisto

Doe't ik dy seach lang ferlyn
Wat docht it dochs sear as ik d'r wer oan tink (2x)

Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij (2x)

Oeh...
Hjir bin ik
Wêr bisto
It is al lang lyn
Hjir bin ik
Wêr bisto
It is te lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Hjir bin ik (Hjir bin ik)
Wêr bisto (Wêr bisto)
It is al lang lyn
Hjir bin ik ( hjir bin ik)
Wêr bisto (Wêr bisto)
It is te lang lyn

Do bist net oars dan leaf
Want do dochst gewoan neat ferkeard
Ik hâld fan dy, sa asto bist
Datst dat dan wol efkes witst

Ik sjoch dy
Ik hear dy
Ik fiel dy, eltse kear opnij (2x)